• Statut Szkoły/Historia szkoły

     • Historia szkoły

     • Szkoła, jako placówka oświatowa istnieje w Babicach od 1867 roku. Zaczęła funkcjonować w drewnianej wiejskiej chacie.
      W 1906 roku wybudowano jednopiętrowy murowany budynek. W jego 4 salach lekcyjnych uczyły się babickie dzieci do wybuchu II wojny światowej oraz po jej zakończeniu aż do 1968 roku.

      Obecny trzeci już budynek służy uczniom od 1970 roku. Swe powstanie zawdzięcza pani mgr Jadwidze Jachimowicz, która kierowała placówką przez 12 lat oraz pracy mieszkańców wsi. Pomocą przy budowie szkoły oraz jej wyposażaniu służyli żołnierze 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno Desantowej, będącej patronem szkoły. Ośmioklasowa szkoła została od 1977 roku siedzibą Zbiorczej Szkoły Gminnej zarządzanej przez pana mgr Stanisława Morka.

      .

      W latach 1984-1991 funkcję dyrektora pełniła pani mgr Krystyna Bartula, 1991-2004 pan mgr Roman Lacheta,  od 2004  roku funkcję dyrektora pełni mgr Tadeusz Baraniecki.

      W ostatnim dziesięcioleciu nastąpiły dwie ważne zmiany:

      - Od września 1994 roku - na mocy Ustawy z dnia 10.05.1990 o Samorządzie terytorialnym szkoła stała się jednostką samorządową.

      - Od września 1998 roku jest sześcioletnią szkołą podstawową.
      Dzieje sztandarów

      Szkoła Podstawowa w Babicach posiada dwa sztandary.

      Na sztandarze Szkoły Powszechnej w Babicach po jednej stronie widnieje wizerunek Orła Białego w koronie i napis: "Dziatwa szkolna w Babicach 1925r." , a po drugiej stronie wizerunek Matki Boskiej z Dzieciątkiem i napis: "Królowo Korony Polskiej módl się za nami." Sztandar został ufundowany prawdopodobnie przez Towarzystwo Szkoły Ludowej i przez 14 lat patronował młodzieży szkolnej. W 1939 roku nieznana osoba oddała sztandar na przechowanie do klasztoru Sióstr Serafitek w Oświęcimiu ,gdzie przechowywany był przez całą okupację niemiecką.      Po wyzwoleniu w lutym 1945 roku Albin Szendera rozpoczął organizowanie nauki szkolnej w Babicach w budynku przedwojennej szkoły. W kwietniu tego roku otrzymał wiadomość o tym, że sztandar istnieje. Tak wspomina ten fakt: "Całe grono nauczycielskie robiło wszystko, aby uroczystość przyjęcia sztandaru i wprowadzenia go po tylu latach do szkoły wypadła jak najbardziej imponująco i zapisała się mocno w sercach naszych dzieci. Przemaszerowaliśmy z odzyskanym sztandarem z dumą i powagą przez całe miasto, aż do naszej szkoły. Ludzie spotykający nas płakali i zdejmowali nakrycia głowy. Jeszcze dziś łza się kręci, gdy wspominam dziecięce "Witamy Cię Sztandarze ", który niesiony uroczyście wkroczył przez szpaler utworzony przez rodziców i dzieci na swoje miejsce". Ówczesny skład pocztu tworzyli: Jadwiga Korzeniowska - Wójcik, Krystyna Maluty -Krawczyk, Kazimierz Malicki      Do 1951 roku sztandar przebywał w szkole. W tym roku zaistniała sytuacja, która wskazywała na to, że nie będzie tu już dla niego miejsca. Zostali wtedy zmuszeni do opuszczenia szkoły jej nauczyciele wraz z kierownikiem Stanisławem Buczyńskim. Powziął on decyzję ukrycia sztandaru. Przyniósł go do Heleny Gniadkowskiej i zobowiązał do przechowania do czasu, kiedy okoliczności pozwolą na oddanie go bez obawy profanacji lub zniszczenia. Odtąd o miejscu pobytu sztandaru wiedział tylko Stanisław Buczyński i najbliższa rodzina Heleny Gniatkowskiej. Wobec zmian w kraju, dnia 3 maja 1990 roku po prawie 40 latach przechowywania, Helena Gniadkowska przekazała sztandar na ręce rodziców szkoły w Babicach. Sztandar odebrali: Wiesław Miłoń, Włodzimierz Kajfasz, Edward Kuchciński. Fakt ten miał miejsce podczas mszy polowej na terenie szkoły, w obecności jej kierownictwa, grona nauczycielskiego, księży z Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny oraz mieszkańców Babic.       Drugi sztandar jest w szkole od momentu powstania nowego budynku, czyli od 1970 roku.